دکتر محمد خدادادی

دکترای مدیریت ارتباطات پدر علم انتخابات ایران

دکتر محمد خدادادی

دکتر محمد خدادادی

دکتر ستایش تاجیک

دکتری ارتباطات، استاد آموزش اصول سخنرانی تهییجی و هوش هیجانی

دکتر ستایش تاجیک

دکتر ستایش تاجیک

پرفسور دانیل اسچرچ

نویسنده و استاد تبلیغات انتخاباتی

پرفسور دانیل اسچرچ

پرفسور دانیل اسچرچ

دکتر سید موسی حسینی

محقق و پژوهشگر برجسته تبلیغات سیاسی

دکتر سید موسی حسینی

دکتر سید موسی حسینی

دکتر علی غلامی

دکتری مدیریت استراتژیک

دکتر علی غلامی

دکتر علی غلامی

پروفسور  بیل شورتن

پروفسور bil shorten استاد تبلیغات استراتژیک

پروفسور بیل شورتن

پروفسور بیل شورتن