محصولات
خدمات مرتبط با قراردادهای مشاوره آنلاین و خصوصی با
خدمات مرتبط با قراردادهای مشاوره آنلاین و خصوصی با
100,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات تضمینی مشاوره تخصصی آن لاین
خدمات تضمینی مشاوره تخصصی آن لاین
100,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات مرتبط با صدور گواهینامه های تخصصی
خدمات مرتبط با صدور گواهینامه های تخصصی
1,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات شماره  دو - نرم افزار، فیلم و بسته های آموزش
خدمات شماره دو - نرم افزار، فیلم و بسته های آموزش
12,700,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات شماره یک - نرم افزار و بسته آموزشی
خدمات شماره یک - نرم افزار و بسته آموزشی
3,400,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
سوابق اجرایی(طی دو دهه گذشته)

ساعات کاری / ماه