محصولات
خدمات مرتبط با قراردادهای مشاوره آنلاین و خصوصی با
خدمات مرتبط با قراردادهای مشاوره آنلاین و خصوصی با
100,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
تهیه مستندهای تبلیغاتی ویژه انتخابات همراه با مصاح
تهیه مستندهای تبلیغاتی ویژه انتخابات همراه با مصاح
50,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات مرتبط با صدور گواهینامه های تخصصی
خدمات مرتبط با صدور گواهینامه های تخصصی
1,000,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
بسته آموزشی گام به گام تا موفقیت در انتخابات + نرم
بسته آموزشی گام به گام تا موفقیت در انتخابات + نرم
5,300,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
خدمات مرتبط با نرم افزارجامع وهوشمند، بسته ها و فی
خدمات مرتبط با نرم افزارجامع وهوشمند، بسته ها و فی
12,800,000 ریال
توضیحات بیشتر و خرید
سوابق اجرایی(طی دو دهه گذشته)

ساعات کاری / ماه