بهره وری در زمان، هزینه ها و آرامش در شب انتخابات را با ایران آرا تجربه کنید.


ایران آرا !

مستحضرید که انتخابات رقابتی بخشی جدایی‏‏ ناپذیر از نظام سیاسی کشور ماست. انتخابات، تنها فرصت در اختیار شهروندان، برای انتخاب مدیران و قانون‏‏گذاران کشور است. فعالیت های انتخابی در زمان انتخابات این فرصت را به مردم می دهد که در جریان دفاعیه مدیران و قانون گذاران فعلی از سوابق، کارنامه، عملکرد و نقدها و ارزیابی منتقدان و خط‏مشیهای پیشنهادی آنان برای آینده قرار بگیرند. اینجاست که هنر اقناع مردم و افکار عمومی اهمیت خود را نشان می دهد. در این مواقع بخشی از سیاستمداران چه برای دفاع از عملکرد خود برای حضوری دوباره در مراکز مدیریت اجرایی و تقنینیی کشور و چه برای نقد مدیران فعلی و ارائه برنامه‏ های جدید از مشاوره و خدمات مؤسسات دارای مهارت برای اقناع مردم و افکار عمومی استفاده می‏ کنند. برای مشاهده فعالیت ها و خدمات به ویدئوی مقابل و یا صفحه توضیحات کامل مراجعه فرمایید.

سوابق اجرایی(طی دو دهه گذشته)

ساعات کاری / ماه

محصولات ایران آرا

در این بخش تازه ترین محصولات را می توانید مشاهده نمایید